Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van HR finders

Artikel 1 Definities:
In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  1. HR finders: werkmaatschappij handelend onder de rechtspersoon Bureau Blaauw BV
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke en/of de rechtspersoon die met HR finders een overeenkomst aangaat m.b.t werving en selectie en/of interim opdracht.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 De overeenkomst tussen HR finders en een opdrachtgever komt tot stand na ontvangst van een door de opdrachtgever getekende of anderszins vastgelegde akkoord bevonden voorstel, offerte en/of opdrachtbevestiging.

2.2 Indien andere voorwaarden dan de onderhavige door de opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, gelden die voorwaarden slechts indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, waarbij de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand worden gewezen (artikel 6: 225 lid 3 BW), tenzij de voorwaarden van de opdrachtgever door HR finders schriftelijk en uitdrukkelijk zijn geaccepteerd.

Artikel 3 Verlenging en (tussentijdse) beëindiging van de werving & selectie opdracht en/of interim opdracht

3.1 In het geval de opdrachtgever haar verplichtingen uit de opdrachtovereenkomst met HR finders niet nakomt, alsmede in het geval van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van (het bedrijf van) de opdrachtgever, heeft HR finders het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst met de opdrachtgever per direct te beëindigen zonder dat de opdrachtgever daarbij aanspraak heeft op schadevergoeding of restitutie van enig door haar verrichte prestatie.

3.2 Alle kosten die HR finders zal maken in verband met beëindiging van de opdracht op grond van één van de redenen, zoals genoemd in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Interim overeenkomst
3.3 Indien de opdrachtgever prijs stelt op verlenging van de met HR finders gesloten opdracht/interim overeenkomst, dan kan in overleg besloten worden tot voortzetting van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

3.4 De interim overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

3.4.1 Opdrachtgever, of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming, mag gedurende de uitvoering van de opdracht noch binnen 1 jaar na afloop van de laatste opdracht geen directe of indirecte arbeidsverhouding of op andere wijze een contractuele band, gericht op het verrichten van werkzaamheden, aangaan met een interim-kandidaat, die via HR finders bij opdrachtgever is bemiddeld, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van HR finders. HR finders biedt opdrachtgever wel de mogelijkheid om een interim-kandidaat, die via HR finders bij opdrachtgever is bemiddeld direct een dienstverband aan te bieden waarvoor HR finders opdrachtgever dan een recruitment fee in rekening zal brengen van maximaal 20% van het bruto jaarsalaris (inclusief 8% vakantiegeld en bruto emolumenten) en gebaseerd op een fulltime dienstverband van de interim-kandidaat. De opdrachtgever die de in dit artikel vermelde verplichtingen niet nakomt, is HR finders een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.500,00 per overtreding, vermeerderd met € 450,00 per dag, of gedeelte van een dag dat de niet-nakoming voortduurt. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een interim-kandidaat verstaan:
– Het in dienst treden van een door HR finders (eerder) bemiddelde interimkandidaat bij de opdrachtgever.
– Het (door een derde laten) uitvoeren van een opdracht door interim-kandidaat bij opdrachtgever.

Artikel 4 Recruitment fee

4.1 De recruitment fee van HR finders wordt berekend op basis van een fulltime bruto jaarsalaris vermeerderd  met vakantiegeld en extra beloningen zoals een dertiende maand, eindejaarsuitkeringen, tussentijdse uitkeringen en de vaste alsmede speciaal overeengekomen bonussen van de geplaatste kandidaat.

4.2 Het gestelde in artikel 4.1 geldt eveneens indien de geplaatste kandidaat een functie op basis van deeltijd gaat bekleden.

4.3 In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat het volledig honorarium te voldoen.

4.4 Reiskosten van kandidaten of andere separaat overeengekomen activiteiten zijn niet in de recruitment fee inbegrepen en zullen apart door opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 5 Betaling en kosten

5.1 Betaling van de declaraties van HR finders  dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan 1% per maand verschuldigd.

5.2 Indien HR finders invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten, volledig ten laste van de opdrachtgever met een minimum van 10% van het openstaande saldo.

5.3 Bij tussentijds intrekken van de opdracht zal de gefactureerde aanbetaling (indien van toepassing) niet aan opdrachtgever terugbetaald worden. Het bepaalde in artikel 4 sub 3 blijft in geval van beëindiging van een opdracht onverminderd van toepassing. 

Artikel 6 Rechtstreekse arbeidsverhouding

6.1 Indien de opdrachtgever binnen 12 maanden nadat een kandidaat door HR finders aan de opdrachtgever is voorgesteld en door diezelfde opdrachtgever niet in dienst is genomen, noch op andere wijze voor de opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht, toch rechtstreeks of via een derde(n) een arbeidsverhouding met de eerder niet in dienst genomen kandidaat aangaat of op andere wijze werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, is die opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de recruitmentfee overeenkomstig het gestelde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden. Genoemde som is onmiddellijk en ineens opeisbaar binnen 14 dagen nadat HR finders daarvoor haar factuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden.

Artikel 7 Garantieregeling

7.1 Indien een geplaatste kandidaat, binnen de door de wet gestelde proeftijd, niet blijkt te voldoen, omdat de kandidaat aantoonbaar niet beantwoordt aan het functieprofiel en hierdoor de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, zal HR finders, voor haar rekening de werving, – en selectieprocedure opnieuw uitvoeren. Niet van toepassing bij interim-kandidaat.

7.2 Lid 1 geldt behoudens de volgende situaties, zulks ter beoordeling van HR finders: indien zich afwijkingen voordoen van het functieprofiel van de te selecteren kandidaat; verandering van de vestigingsplaats van de opdrachtgever; reorganisatie of personeelsinkrimping bij de opdrachtgever; andere wijzigingen aan de zijde van de opdrachtgever of kandidaat/werknemer die vooraf niet bij HR finders bekend waren of anders zijn; omstandigheden die anders in redelijkheid voor rekening en risico van de opdrachtgever dienen te komen, althans niet voor rekening en risico van HR finders, zoals zwangerschap, verhuizing van de kandidaat, enz. De garantieregeling geldt niet indien de kandidaat zelf besluit de organisatie te verlaten binnen de door de wet gestelde proeftijd. 

Artikel 8 Geheimhouding en Privacy

8.1 Zowel HR finders als opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle gegevens aangaande de opdrachten die als vertrouwelijk zijn aan te merken.

8.2 In het kader van een opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens plaats. De opdrachtgever en HR finders zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig AVG/GDPR en aanverwante wet- en regelgeving. Indien HR finders (met goedkeuring van de kandidaat) persoonsgegevens uitwisselt met de opdrachtgever wordt deze automatisch verantwoordelijk voor de desbetreffende gegevens. Tevens verplicht de opdrachtgever zich om de gegevens te vernietigen van kandidaten die geen vervolg kennen in de procedure(s).

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 HR finders zal telkens, naar beste weten en kunnen, haar opdracht voor de opdrachtgever uitvoeren. De verplichtingen van HR finders beperken zich derhalve tot een inspanningsverplichting. Tussen partijen is duidelijk afgesproken dat er van de zijde van HR finders geen sprake is van een resultaatsverplichting.

9.2 Behalve indien voor zover in deze algemene voorwaarden is bepaald, zijn HR finders haar personeelsleden en kandidaten niet aansprakelijk voor enig verlies/directe of indirecte schade uit hoofde van, door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door de opdrachtgever of door derden is geleden.

9.3 Overschrijding van een tussen HR finders en de opdrachtgever afgesproken termijn waarbinnen de dienstverlening dient plaats te vinden, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of op niet nakoming van enige verplichting jegens HR finders.

9.4 HR finders is nimmer aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever of bij een derde ten gevolge van de onjuistheid dan wel onduidelijkheid van een referentie en/of curriculum vitae van een door HR finders naar voren gebrachte kandidaat.

9.5 HR finders is nimmer aansprakelijk voor de keuze van de opdrachtgever voor een door HR finders voorgestelde kandidaat.

9.6 Ten aanzien van schade geleden door de opdrachtgever, aanvaardt HR finders slechts aansprakelijkheid voor opzet en grove schuld van leidinggevend personeel van HR finders.

9.7 De opdrachtgever vrijwaart HR finders, haar personeelsleden en kandidaten van alle aanspraken van derden die ertoe leiden c.q. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van HR finders, haar personeelsleden en kandidaten de in deze algemene contractvoorwaarden of in de toepasselijke bijzondere voorwaarden gestelde grenzen overschrijdt.

9.8 Voorts is, voor zover er aansprakelijkheid is voor HR finders deze aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het per opdracht gefactureerde bedrag of indien maandelijks wordt gefactureerd, tot een bedrag gelijk aan éénmaal het maandelijks gefactureerde bedrag.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen HR finders en haar opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die tussen HR finders en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen hen bestaande overeenkomst zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Gesprek over je loopbaan?

Ook als er geen concrete vacature beschikbaar voor jou is leren we je graag kennen. We denken vanuit onze kennis van de HR-markt mee over de mogelijkheden voor jouw carrière. Reageer en maak kennis met ons.